Статут

[Завантажити]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії НАПН України
від «____» ___________ 2021 року,
№  ____________________
Президент НАПН України
_____________ В.Г. Кремень

СТАТУТ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Код ЄДРПОУ 30022018

(нова редакція)

Київ – 2021

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи (далі по тексту – Центр) створений спільним наказом Академії педагогічних наук України та Міністерства освіти України від 7 липня 1998 р. № 254/24. Академії педагогічних наук України Указом Президента України від 24.02.2010 р. №259 надано статус національної. Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2011 р. (протокол №2/4-3) Міністерство вийшло із складу засновників Центру. Одноосібним засновником Центру стала Національна академія педагогічних наук України.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом Національної академії педагогічних наук України, актами, прийнятими керівними органами НАПН України та цим Статутом.

1.3. Центр засновано на державній власності, він є неприбутковою бюджетною науковою установою.

1.4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки у вітчизняній та іноземній валюті у встановленому законодавством порядку, круглу печатку із власним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, дипломи, посвідчення, емблеми, бланки із своїми реквізитами, власну символіку.

1.5. Загальне керівництво діяльністю Центру здійснює Національна академія педагогічних наук України.

1.6. Місцезнаходження: бульвар Т.Шевченка, 27-А, м. Київ, 01032.

1.7. Найменування Центру:

повне найменування українською мовою – Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи;

повне найменування англійською мовою – Ukrainian Scientific and Methodological Center of Applied Psychology and Social Work;

скорочена назва – УНМЦ практичної психології і соціальної роботи.

2. МЕТА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Центр створено з метою забезпечення розвитку системи освіти і науки, здійснення теоретичного та методичного супроводу діяльності психологічної служби у системі освіти шляхом упровадження у практику освітніх інновацій (інноваційного освітнього продукту).

2.2. Головними завданнями Центру є:

2.2.1.Здійснення фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних (експериментальних) розробок, реалізація завдань державних цільових програм на замовлення законодавчих та виконавчих органів державної влади, установ і закладів освіти, інших організацій, які спрямовані на розв’язання актуальних питань практичного застосування психологічних методів у практиці роботи установ і закладів освіти.

2.2.2. Обґрунтування теоретико-методологічних засад становлення і розвитку практичної психології і соціальної педагогіки в Україні.

2.2.3. Комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та психічного розвитку дітей і молоді, у тому числі з особливими освітніми потребами, вивчення психологічних механізмів соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей і особистісного розвитку.

2.2.4. Вивчення громадської та професійної думки з актуальних проблем розвитку практичної психології і соціальної педагогіки системи освіти України.

2.2.5. Здійснення науково-просвітницької діяльності, ознайомлення широких верств населення з результатами наукових досліджень у сфері практичної психології і соціальної педагогіки.

2.2.6. Представлення здобутків вітчизняної теорії і практики з питань практичної психології і соціальної педагогіки на національному та міжнародному рівні.

2.2.7. Науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти шляхом участі у розробленні методів навчання, стандартів освіти, типових освітніх програм, підручників і посібників для професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників психологічної служби; проведення організаційних, координаційних та науково-методичних заходів щодо теоретичного і методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби – практичних психологів, соціальних педагогів, методистів.

2.2.8. Участь у розробленні концепцій, програм розвитку освіти, проведенні незалежної наукової експертизи проєктів прогнозних та програмних документів, інших документів стратегічного планування, проєктів законів, державних рішень і програм, освітніх інновацій, надання висновків, які є обов’язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних рішень, прогнозування їх соціально-психологічних та політико-психологічних результатів, підготовка рекомендацій щодо застосування результатів проведених досліджень в освітній та суспільній практиці.

2.2.9. Здійснення експертизи психодіагностичних методик, авторського або вдосконаленого класичного інструментарію, соціологічних та соціально-психологічних досліджень.

Сертифікація психокорекційних, психотерапевтичних і психотренінгових методик, методів та технологій.

2.2.10. Рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів, учителів, батьків, навчальної та методичної літератури щодо доцільності її використання та застосування в освітньому процесі.

2.2.11. Підготовка здобувачів на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

2.2.12. Сприяти розвитку і збереженню наукової інфраструктури.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЦЕНТРУ

3.1. Для реалізації мети і завдань своєї діяльності Центр у порядку, встановленому законодавством, має право:

3.1.1. Від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

3.1.2. Співпрацювати з урядовими та неурядовими організаціями як в Україні, так і за її межами для реалізації проєктів, що відповідають меті та статутним завданням діяльності Центру. Налагоджувати зв’язки і співпрацю з науковими установами і закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями і фондами з питань освіти, педагогіки та психології та укладати відповідні угоди.

3.1.3. Представляти досягнення української практичної психології і соціальної педагогіки на національному та міжнародному рівні, брати участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проєктів, а також у з’їздах, конференціях, симпозіумах, що проводяться в інших країнах.

3.1.4. Відповідно до укладених договорів з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом, може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності, а також розміщувати структурні підрозділи (лабораторії, відділи), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі Центру або іншої установи чи закладу освіти, з урахуванням освітніх програм та тематики наукових досліджень в Україні та за кордоном.

3.1.5. Створювати у встановленому порядку в Україні та за її межами мережі регіональних наукових і науково-практичних центрів, відділів, лабораторій, груп як підрозділів, філіалів Центру, дослідних та експериментальних майданчиків.

3.1.6. Залучати для виконання конкретних робіт громадян, фахівців наукових установ, закладів вищої освіти, підприємств та організацій на засадах угод, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, що передбачені чинним законодавством.

3.1.7. Залучати фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, до фінансової, матеріальної та моральної підтримки діяльності Центру. Використовувати цільові пожертви, що надаються благодійниками, на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертв.

3.1.8. Здійснювати видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації, наукові видавництва, наукові журнали, наукові видання тощо.

3.1.9. Створювати і підтримувати функціонування офіційного веб-сайту, електронних науково-інформаційних ресурсів, баз даних та здійснювати інші види інформаційної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.1.10. Організовувати курси підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників, працівників освіти, науковців і практиків згідно з напрямами діяльності Центру за освітніми програмами та надавати інші освітні послуги.

3.1.11. Організовувати та брати участь у наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, тренінгах тощо з актуальних питань практичної психології і соціальної педагогіки.

3.1.12. Координувати діяльність наявних в Україні наукових установ, наукових підрозділів закладів вищої і післядипломної освіти, професійних громадських організацій, окремих психологів, педагогів, соціальних педагогів, які розробляють проблематику практичної психології і соціальної роботи (педагогіки), впроваджують досягнення цих дисциплін у суспільну практику.

3.1.13. Надавати юридичним і фізичним особам платні послуги, які передбачені чинним законодавством. На договірних засадах надавати науково-практичну допомогу закладам освіти, установам, фізичним особам, підприємствам та організаціям, що здійснюють підготовку і перепідготовку педагогічного і виробничого персоналу, іншим організаціям.

3.1.14. Розробляти рекомендації щодо випереджувального розвитку наукових досліджень з проблем прикладної психології, спеціальної психології і соціальної педагогіки та впровадження їх результатів у наукову, освітню та інші види практик.

3.1.15. Підтримувати талановитих молодих вчених, сприяти їх творчому зростанню. Залучати до наукової і методичної роботи талановитих практиків.

3.1.16. Здійснювати навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів.

3.1.17. Відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або університетом, академією, інститутом утворювати структурні підрозділи (лабораторії, спеціалізовані кафедри) для здійснення наукової і науково-технічної діяльності, підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

3.1.18. Популяризувати свої назву, символіку та атрибутику.

3.1.19. Мати інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.2. Центр зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечувати виконання прикладних та інших наукових досліджень, які фінансуються з державного бюджету.

3.2.2. Проходити державну атестацію як наукова установа.

3.2.3. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень.

3.2.4.Створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників, підвищення якості, ефективності та результативності наукових досліджень.

3.2.5. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.2.6. Здійснювати заходи щодо удосконалення організації та оплати праці працівників з метою посилення їхньої матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи, забезпечувати вчасні розрахунки з працівниками Центру.

3.2.7. Підтримувати та розвивати свою науково-дослідну та дослідно-експериментальну бази, оновлювати виробничі фонди.

3.2.8. Вчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з чинним законодавством.

3.2.9. Здійснювати згідно з чинним законодавством індексацію оплати праці та інших виплат, що включаються в розрахунок середньої місячної платні.

4. СТРУКТУРА І КАДРОВИЙ СКЛАД

4.1. Структура Центру затверджується Президією НАПН України за поданням директора Центру.

4.2. Основною структурною одиницею Центру є науковий підрозділ (лабораторія). Структурні підрозділи Центру не є юридичними особами й працюють відповідно до затверджених директором Центру положень. У разі потреби в Центрі можуть створюватися окремі філії й відділення, а також тимчасові наукові (творчі) колективи та інші структурні підрозділи.

4.3. При Центрі можуть бути створені комісії, робочі групи, комітети, інші дорадчі органи, що сприятимуть виконанню основних завдань його діяльності та виконанню договірних зобов’язань.

4.4. Штатний розпис Центру затверджується президентом НАПН України.

4.5. Керівники структурних підрозділів обираються на конкурсній основі і призначаються на посаду наказом директора Центру на строк не більше п’яти років з правом переобрання ще на один строк. Керівник структурного підрозділу може бути переобраний на посаду більш як на один строк за умови відсутності серед учасників конкурсу фахівців відповідної кваліфікації. Керівник структурного підрозділу Центру в межах своїх повноважень несе відповідальність за діяльність структурного підрозділу.

4.6. Прийняття на роботу наукових працівників здійснюється на конкурсних засадах. Атестація наукових працівників проводиться не рідше одного разу на п’ять років.

4.7. Робочий час наукового працівника визначається Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до нього.

4.8. Для наукових працівників і спеціалістів Центру може встановлюватися гнучкий режим робочого часу та запроваджуватися дистанційний режим праці. Можливість запровадження гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці в Центрі визначається рішенням керівника Центру або відображається у колективному договорі. Конкретний перелік професій і посад, на яких можуть застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці, погоджується Вченою радою Центру. Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та дистанційного режиму праці визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку.

4.9. Трудові відносини, розв’язання питань соціального захисту співробітників, заходи з охорони праці регулюються в Центрі трудовим законодавством України й колективним договором, укладеним між адміністрацією і трудовим колективом.

5. КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРУ

5.1. Керівництво діяльністю Центру здійснює його директор. Окрім директора до керівного складу Центру належать вчений секретар Центру.

5.2. Директор Центру обирається на основі конкурсного відбору з числа провідних фахівців за профілем Центру з урахуванням рейтингу кандидатів, установленого в колективі наукових працівників Центру, затверджується Президією НАПН України і призначається на посаду наказом Президента НАПН за контрактом терміном до 5 років. Одна і та сама особа не може бути керівником Центру більш як два строки.

5.3. Директор Центру:

5.3.1. Здійснює поточне (оперативне) керівництво Центром, організує його науково-дослідну, господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Центру, передбачених законодавством і цим Статутом.

5.3.2. Самостійно вирішує всі питання з управління (керівництва) діяльністю Центру, за винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів наукових працівників Центру, Вченої ради Центру. Видає відповідно до своєї компетенції накази і розпорядження.

5.3.3. Організовує наукову й фінансово-господарську діяльність Центру, розпоряджається майном Центру в межах делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства України, статутів НАПН України та Центру. Вирішує питання здійснення науковою установою діяльності відповідно до статутних завдань.

5.3.4. Приймає рішення в установленому порядку про створення, реорганізацію й ліквідацію структурних підрозділів Центру, а також структуру Центру й подає на затвердження Президії НАПН України.

5.3.5. Згідно з чинним законодавством наймає та звільняє працівників, проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, затверджує їхні функціональні обов’язки й посадові інструкції, укладає колективний договір з трудовим колективом (його представницьким органом) відповідно до чинного законодавства.

5.3.6. Керує роботою з планування діяльності Центру та його структурних підрозділів, затверджує їх плани роботи у відповідному порядку.

5.3.7. Контролює виконання наукових робіт, наукових досліджень на замовлення законодавчих і виконавчих органів державної влади, установ і закладів системи освіти, інших юридичних і фізичних осіб.

5.3.8. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і результати фінансово-господарської діяльності.

5.3.9. Контролює редакційно-видавничу діяльність із підготовки до друку наукової, навчальної, виробничо-практичної, довідкової та офіційної продукції (видань), фахових видань, інформаційних вісників, бюлетенів і роботу електронного науково-інформаційного ресурсу.

5.3.10. Забезпечує заходи з охорони праці й безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки; контролює дотримання законності й порядку.

5.3.11. Директор є розпорядником майна й коштів Центру відповідно до чинного законодавства; укладає угоди, договори, дає доручення, видає довіреності, відповідає за питання оренди державного майна, землеведення й землекористування.

5.3.12. Діє від імені Центру без довіреності, представляє його в усіх органах державної влади, судах, інших організаціях, установах України і за її межами.

5.3.13. Відповідно до чинного законодавства організовує матеріально-технічне забезпечення наукових робіт, створення умов для високопродуктивної праці співробітників; уживає необхідних заходів для капітального будівництва й ремонту приміщень Центру.

5.3.14. Застосовує заходи морального й матеріального заохочення співробітників Центру, притягує їх до дисциплінарної відповідальності, має право застосовувати заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної, фінансової й трудової дисципліни. Встановлює надбавки, доплати, премії працівникам Центру згідно з чинним законодавством.

5.3.15. Вносить пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту Центру з подальшим їх поданням на затвердження Президією НАПН України;

5.3.16. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника законодавством України, Статутом НАПН України.

5.3.17. Звітує на зборах наукових працівників Центру, а також перед Президією НАПН України про свою діяльність й про результати роботи Центру за рік.

5.3.18. Директор Центру може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам чи керівникам структурних підрозділів.

5.3.19. Має право, як перша особа, підписувати Статут, рішення Вченої ради, накази, розпорядження Центру, фінансові та інші документи.

5.3.20. У період відпустки директора або його відсутності з інших поважних причин, обов’язки директора виконує один із керівників структурних підрозділів, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

5.4. Вчена рада Центру.

5.4.1. Для колегіального розгляду основних питань наукової діяльності й кадрової роботи в Центрі створюється і діє Вчена рада, склад якої не перевищує 19 осіб і яка приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначаються цим Статутом та Положенням про Вчену раду Центру.

5.4.2. Голова, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів. Директор, заступник з наукової роботи і вчений секретар Центру входять до складу Вченої ради за посадою.

5.4.3. Не менш як три чверті складу Вченої ради обираються загальними зборами наукових працівників Центру шляхом таємного голосування більшістю голосів. Решта членів Вченої ради призначаються наказом директора Центру. До складу Вченої ради можуть бути обрані: голова ради молодих вчених (представник молодих вчених); керівник первинної профспілкової організації (представник трудового колективу); провідні вчені та спеціалісти, керівники психологічних служб областей, які не працюють в Центрі.

5.4.4. Вчена рада визначає, обговорює і затверджує основні напрями діяльності, стратегію розвитку Центру, проєкти перспективних і поточних планів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок і випуску друкованої продукції, оцінює тематику досліджень тощо.

5.4.5. Приймає рішення щодо удосконалення та розвитку структури Центру.

5.4.6. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору.

5.4.7. Розглядає і затверджує звіти про виконання наукових досліджень у підрозділах Центру, а також звіти діяльності установи.

5.4.8. Розглядає питання заснування і випуску наукових фахових та інших видань, рекомендує до опублікування рукописи, що підготовлені за результатами наукових досліджень, а також роботи, що видаються з назвою Центру.

5.4.9. Обговорює і приймає рішення щодо повноважень директора Центру, наукових контактів Центру.

5.4.10. Висуває та обговорює кандидатури на посаду директора Центру, обирає за конкурсом на вакантні посади керівників структурних підрозділів, затверджує обрання наукових працівників, затверджує результати їх атестації.

5.4.11. У межах своєї компетенції висуває кандидатури наукових працівників для обрання дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами НАПН України, інших вітчизняних і зарубіжних академій наук. Приймає рішення щодо присвоєння вчених звань науковим працівникам Центру, порушує клопотання про присвоєння почесних звань в установленому законодавством порядку.

5.4.12. Висуває видатних наукових працівників та наукові праці для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.

5.4.13. Розглядає питання підготовки та перепідготовки кадрів, стажування, підвищення кваліфікації.

5.4.14. Розглядає інші питання наукової, методичної та науково-організаційної діяльності Центру, передбачені цим Статутом.

5.4.15. Погоджує перелік посад Центру, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

5.4.16. Приймає рішення про доцільність надання творчої відпустки науковому працівнику.

5.4.17. Вчена рада Центру збирається за потребою, але не менше 10 разів на рік. Робота Вченої ради планується на календарний рік.

5.4.18. Рішення Вченої ради приймаються, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу, і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість (п’ятдесят відсотків плюс один голос) членів ради, які брали участь у засіданні. Вид голосування (відкрите чи таємне) з того чи іншого питання встановлює Вчена рада. Рішення Вченої ради набувають чинності після затвердження директором Центру протоколу засідання.

5.5. Особа, яка працювала на посаді директора Центру два конкурсних терміни та зробила значний внесок у розвиток Центру, після закінчення своїх повноважень може бути обрана загальними зборами наукових працівників Центру Почесним директором Центру довічно та призначена радником при дирекції за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Повноваження Почесного директора та радника при дирекції здійснюються відповідно до Положення, що затверджується директором.

6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРУ

6.1. До майнового комплексу Центру належать усі матеріальні та нематеріальні активи (далі – майно), що обліковуються на балансі Центру. Майно Центру є власністю держави й закріплюється за Центром на праві оперативного управління.

6.2. Кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів Центру затверджує Президент НАПН України у порядку встановленому законодавством.

6.3. Фінансування діяльності Центру здійснюється з державного бюджету, а також з інших не заборонених законодавством джерел фінансування. Фінансування Центру з державного бюджету здійснюється шляхом базового фінансування (проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних  розробок, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази для проведення наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв), а також програмно-цільового фінансування на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством, НАПН України.

6.4. Центр, в установленому законодавством порядку, має право за дозволом Президії НАПН України:

6.4.1. Передавати в оренду тимчасово вільні приміщення, які знаходяться на його балансі та не використовуються для здійснення статутних завдань. Кошти отримані від оренди у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Центру.

6.4.2. Реалізувати застаріле й невикористовуване обладнання, що знаходиться на його балансі. Відчуження майна Центру здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.4.3. Передавати майно, що знаходиться на його балансі на баланс інших наукових установ НАПН України.

6.5. Відносини, що складаються у зв’язку зі створенням і використанням об’єктів інтелектуальної власності, регулюються в установленому законодавством порядку.

6.6. Центр має право надавати платні послуги фізичним і юридичним особам в порядку, встановленому законодавством.

6.7. Центр веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову та бюджетну, статистичну та інші види звітності в установленому законодавством порядку.

6.8. Фінансовий рік Центру збігається з календарним роком.

7. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1. Статут (чи зміни до нього) затверджується Президією Національної академії педагогічних наук України та набуває чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту є його невід’ємною складовою.

8. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ

8.1. Реорганізація чи припинення (ліквідація) діяльності Центру здійснюється в установленому порядку за рішеннями Президії НАПН України відповідно до чинного законодавства.

8.2. У разі припинення (ліквідації) діяльності Центру звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.3. У разі припинення (ліквідації) Центру його активи передаються іншій неприбутковій установі системи НАПН України або зараховуються до доходу бюджету.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. З питань, що не врегульовані Статутом, Центр керується чинним законодавством України.

9.2. Якщо одне з положень Статуту буде визнано недійсним, це не стосується решти його положень.

9.3. Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства стає таким, що йому суперечить, керівництво Центру застосовує норми передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

Ухвалено загальними зборами трудового колективу Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Протокол № 1 від 07.09.2021 р.

Директор                                                            В.Г. Панок