Історія

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи створено з метою забезпечення розвитку національної системи освіти і науки, здійснення теоретичного та методичного супроводу діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України шляхом упровадження у практику новітніх наукових розробок, методів і технологій.

Системна робота із створення психологічної служби в освітній галузі розпочалася з 1991 р., коли в Інституті психології імені Г. С. Костюка АПН України був створений новий підрозділ – Центр психологічної служби в системі народної освіти. У листопаді 1991 р. у місті Луцьк відбулася перша всеукраїнська конференція з практичної психології.

У 1993 р. було розроблено і прийняте перше Положення про психологічну службу системи освіти.

7 серпня 1998 р. спільним наказом Міністерства освіти України та Академії педагогічних наук України було створено Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи як головну організацію психологічної служби, що здійснює методичне керівництво усією психологічною службою системи освіти.

Першим директором Центру став Цушко Іван Іванович, а починаючи з вересня 2000 р. по теперішній час Центр очолює Панок Віталій Григорович.

У 2002 році в структуру УНМЦ практичної психології і соціальної роботи була введена Центральна психолого-медико-педагогічна консультація, що створило сприятливі умови для розгортання її діяльності як головної структури, що координує і здійснює розробку нормативно-правових засад, науково-методичне керівництво регіональними (республіканської АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських) консультаціями.

У 2014 році було створено дві лабораторії: лабораторія прикладної психології освіти та лабораторія методичного забезпечення психолого-медико-педагогічних консультацій.

У 2016 році створено Вчену раду як колегіальний дорадчий орган управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Розроблено Положення про Вчену раду Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, яке розглянуто та затверджено рішенням загальних зборів трудового колективу Центру.

З 2017 року лабораторію методичного забезпечення психолого-медико-педагогічних консультацій у зв’язку із реформуванням системи інклюзивного навчання перейменовано в лабораторію психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Науковий колектив центру бере активну участь у формуванні нової освітньої політики України. За роки існування переважно ним створено усю чинну нормативну базу діяльності психологічної служби системи освіти. Розроблено Стратегію розвитку психологічної служби системи освіти та Концепцію психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби, підготовлено пропозиції до Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), Національної доктрини розвитку освіти, Концепції Нової української школи, Стратегії розвитку НАПН України на 2016-2022 рр., Концепцію реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року. Підготовлено проєкти нормативно-правових документів у галузі освіти — наказів і листів МОН України, проєктів рішень Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України