ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 3

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОПанок Віталій ГригоровичПанок Віталій Григорович

Директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України


Науковий ступінь: Доктор психологічних наук

Вчена звання: Професор

ORCID iD:

Профіль вченого у Google Scholar:

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:

Додаткові відомості


Освіта: Київський університет ім. Т.Г Шевченка, філософський факультет, відділення психології 1976-1981.

Досвід роботи: 35 років наукової діяльності. 2000 – ц.ч.. – директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України.

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська: «Вплив класного колективу на соціальну активність особистості старшокласника» (19.00.05 – соціальна психологія).
Докторська: «Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Панок В. Г. Мониторинг социально-психологической ситуации в зоне Чернобыльской катастрофы / В. Г. Панок. – К.: Чернобыльинтеринформ, 1997. – 144 с. 1997
Панок В. Г. Психологічна феноменологія екологічної катастрофи (На матеріалах Чорнобильської катастрофи) / В. Г. Панок, В.О. Скребець, С.І.Яковенко. – К., 1998. – 300 с. 1998
Панок В. Г. Социальная активность личности старшеклассника / В. Г. Панок, Ю.А. Привалов. – К. : ЦСЕП, 1999. – 129 с. 1999
Панок В. Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи / В. Г. Панок. – К. : ЦСЕП, 1999. – 106 с. 1999
Панок В.Г. Психологія життєвого шляху особистості : Монографія / В. Г. Панок, Г. В. Рудь. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 280 с. 2006
Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку : Монографія / В. Г. Панок. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 486 с. 2010
Панок В. Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : монографія / В. Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 188 с. 2017
Панок В. Г. Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти / В.Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 1 – 7. – 0,5 д.а. 2013

Посібники

Назва

Рік

Панок В.Г. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник / В. Г. Панок, І.І.Цушко. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 128 с. 2004
Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник в 2 т. / За ред. В. Г. Панка, І. І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2005. 2005
Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД : Навч.-метод. посібник ; в 2 т. / Упоряд. Л. І. Гриценок, А. С. Терніченко, І. І. Ткачук ; наук. ред. В.Г. Панок. – К.: Ніка-Центр, 2005. 2005
Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів : навчально-методичний посібник / За ред. В. Г.Панка, І. І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2007. 2007
Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : методичний посібник / за наук. ред. В. Г. Панка, Н. М. Городнової, Н. В. Лунченко. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 180 с. 2008
Панок В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) : Методичний посібник / В. Г. Панок, В Д. Острова. – К. : «Освіта України», 2010. – 230 с. 2010
Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти: навчально-методичний посібник / В.Г. Панок, Я.В. Чаплак, Д.Д. Романовська ; за наук. редакцією В.Г. Панка. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 232 с. 2010
Основи психологічного консультування: навчально-методичний посібник / В. Г. Панок, І.М. Зварич, Я.В. Чаплак, О.М. Чернописький – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с. 2011
Психоконсультування старшокласників, схильних до правопорушень: навчально-методичний посібник / І.М. Зварич, В.Г. Панок, Я.В. Чаплак, Н.В. Гаркавенко, Я.С. Мудрий, І.І. Солійчук – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 264 с. 2011
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» : Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт.кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І, Лунченко Н.В. та ін. – К. : Діалог Прес, 2012 – 100 с. 2012
Панок В. Г. Психологічна служба : Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2012. – 488 с. - Друге видання - 2013 2012, 2013
Основи психологічного консультування : навчально-методичний посібник / В.Г. Панок, І.М. Зварич, Я.В. Чаплак, О.М. Чернописький – [Вид. 2-ге, стереотип.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 272 с. 2016
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» : Методичний комплекс / Кер. авт.. кол. Панок В.Г., авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В. та ін. – К. : ТОВ «Видавництво «Діалог Прес»», 2016. – 164 с. 2016
Панок В. Г. Актуальні напрями соціально-педагогічної і психологічної роботи з профілактики насильства і конфліктів в учнівському середовищі / Панок В. Г. // Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічни 2016
Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Богданов С.О. та ін.. ; за заг. ред.: Чернобровкіна В.М., Панка В.Г. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2017. – 208 с. 2017

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Основи практичної психології: Підручник для студентів ВЗО / Н.Чепелєва, Т.Титаренко та ін.; Керівник авт. кол-ву В.Г. Панок. – К.: Либідь, 1999. – 536 с. Друге видання 2001, третє видання 2006 1999, 2001, 2006
Психологічна служба : Підручник / [В.Г. Панок (наук. ред.), А.Г. Обухівська, В.Д. Острова та ін.]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 362 с. 2016
Панок В.Г. Служба порозуміння закладу освіти як проект / В.Г. Панок // Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти : навч.метод. посіб. / Адамчук Л.Л. та ін. ; заг. ред.: Левченко К.Б., Панок В. Г.. – К.: ФОП Нічога С.О.. – 2018. – 174 с. - С. 10 – 14 – 0,5 д.а. (Гриф МОН) ISBN 978-617-7621-23-1 2018
Панок В.Г. Алгоритми діяльності практичного психолога як інструмент психологічної допомоги особистості у закладах освіти. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 472 с. С. 323-327 – 0,3 а.а. 2019
Панок В.Г. Основи психологічної допомоги: теорія та практика психоконсультування : навч. посібник / В.Г. Панок, Я.В. Чаплак, Я.Ф. Андрєєва / за заг. ред.. В.Г. Панка, І.М. Зварича. - Чернівці : Чернівець. нац.. ун-т ім.. Ю. Федьковича, 2019. – 384 с. 2019
Панок В.Г. Роль практичної психології і соціальної роботи у протидії пандемічній загрозі // Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с. – С. 75-76 . 2020
Панок В.Г. Проблема національної ідентичності у прикладній психології в умовах реформування освіти // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : збірник наукових праць / В.В. Бондаренко (голов. ред..) та ін.. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2020. – вип.. 1 (24). С. 101 – 104. 2020

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Панок В. Г. Обладнання консультаційного пункту (метод. рекомендації) / В. Г. Панок // Педагогічні знання – всім батькам. – К. : Рад. шк., 1985. 1985
Панок В. Г. Освітня стратегія щодо викоренення незаконного використання дитячої праці в Україні. Методичні рекомендації / В. Г. Панок, І. І.Цушко. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 52 с. 2003
Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та пост конфліктний період : [метод. рек.] / авт. кол. : Н.П. Бочкар, Н.В. Лунченко, В.Г. Панок та ін. ; [заг. ред.. : В.Г. Панок, К.Б. Левченко]. – К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 2014
Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних життєвих обставинах : [метод. рек.] / автори-упор.: В. Г. Панок, В. Д. Острова. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 68 с. 2016
Панок В. Г. Мережева самотність і суїцидальні тенденції підлітків / В. Г. Панок // Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення : Метод. рек. / за наук. ред. С. О. Богданов. – К. : ТОВ «Агентство «Україна»», 2017. – С. 9 – 23. 2017
Панок В. Г. Пояснювальна записка / В. Г. Панок, Н.В. Лунченко, С.О. Богданов // Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» : навчально-методичний посібник / за ред. С.О. Богданов. 2017

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Інші праці

Назва

Рік

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net