ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГО

 17

ПРОФІЛЬ ВЧЕНОГОГніда Тетяна БорисівнаГніда Тетяна Борисівна

старший науковий співробітник


Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчена звання:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1046-009X?lang=en

Профіль вченого у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PfRx0qgAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=

Додаткові відомості


Освіта: вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Досвід роботи: 16 років

Теми дисертацій (захищених)

Теми дисертацій (захищених)

Соціально-педагогічна корекція особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку

Горомадська активність

Горомадська активність

Наукова діяльність


Монографії

Назва

Рік

Посібники

Назва

Рік

Підготовка молоді до подружнього життя: методичний посібник 2017
Сімя та школа у виховному просторі дитини 2015
Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник. – К. : Агентство “Україна”. – 2015. – 176 с. 2015
Богданов С.О., Гніда, Т.Б., Залеська О.В., Лунченко Н. В., Панок В.Г., Соловйова В.В. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір». Навчально-методичний посібник, - К. : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. - 208 с.

Підручники, навчальні програми

Назва

Рік

Методичні рекомендації

Назва

Рік

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Назва

Рік

Проблема класифікації важковиховуваних учнів 2013
Творче використання ідей видатного педагога А.С. Макаренка в сучасних умовах у роботі з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку 2013
Дослідження важковиховуваності в молодшому шкільному віці 2012
Обґрунтування соціально-педагогічних умов корекції особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку 2013
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА. ВАЖКОВИХОВУВАНОСТІ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 2012
Гніда Т.Б. Проблема класифікації важковиховуваних учнів / Збірник наукових праць /За заг. редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І.Лозової. – Харків: 2011. – Вип. 40. - Ч .1. - 172 c. 2011

Статті у наукових фахових виданнях, що затвердженні МОН України

Назва

Рік

Інші праці

Назва

Рік

Гніда Т.Б. Життєва компетентність випускника загальноосвітнього навчального закладу / Т.Б. Гніда // Педагогічна майстерня. – 2017. – №2. – С. 37-41. 2017
Берзіня О. О., Гніда Т. Б., Колісник О. В., Разводова Т. Б. Методичні рекомендації щодо профілактики учинень дітьми навмисних самоушкоджень, суїциду, формування ціннісних ставлень до життя й здоров’я // Основи здоров’я. — 2017. — № 5 (77), с. 7–13. 2017

Участь у науково-практичних заходах

Назва заходу

Тема доповіді

Місце проведення

Дата проведення

V Науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" Педагогіка партнерства на шляху подолання булінгу Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 16-17 травня 2019

Науково-організаційна діяльність

Науково-організаційна діяльність

Науково-педагогічна діяльність. Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

ПІБ здобувача

Тема дисертації

Наукова спеціальність

Примітки (захищена/не захищена)

Наукова школа / школи

Наукова школа / школи

Міжнародна діяльність


Участь у міжнародних проектах

Назва програми

Номер проекту

Організація грант-холдер

Назва проекту

Період реалізації

Роль учасника

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Назва організації

Назва проекту

Період реалізації

Координатор проекту

Роль учасника

Професійний розвиток. Підвищення кваліфікації

Назва модулю

Тип модулю

Документ, що засвідчує

Дата видачі документа

Свідоцтво про реєстрацію авторського права

Найменування документу

Дата

Реєстраційний номер

На що виданий

Державні премії; почесні звання; державні, академічні відзнаки, нагороди

Найменування

РікУкраїнський науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м.Київ, Україна, 03045
Провулок Віто-Литовський, б. 98-А,
Ст. м. «Видубичі», автобус 43 або маршрутне таксі 567, зупинка «Автоцентр «Мерседес»»
Тел.: +38 (044) 252-70-11
Факс: +38 (044) 252-70-11
Email: UCAP@ukr.net