ВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Панка Віталія Григоровича


Інноваційний розвиток освіти України, її інтеграція у світовий освітній простір є неможливими без розроблення психолого-педагогічних та організаційних засад формування і розвитку національної системи освіти, без впровадження її принципів та інструментів в широку освітню практику. Це зумовлює потребу формування та неперервного вдосконалення діяльності психологічної служби системи освіти, психологічного і соціально-педагогічного супроводу освітньої діяльності, забезпечення психологічного захисту і соціально-педагогічного патронажу всіх учасників освітнього процесу.

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України (далі - Центр) проводить цілеспрямовану наукову та науково-організаційну роботу з розв’язання теоретико-методологічних та науково-методичних проблем прикладної психології, соціальної педагогіки, дефектології, психолого-педагогічної науки в цілому, розробки й удосконалення технологій діяльності працівників психологічної служби і інклюзивно-ресурсних центрів, упровадження новітніх психолого-педагогічних технологій, аналізу передового вітчизняного і закордонного досвіду.

Відповідно до викликів сьогодення головну мету діяльності Центру вбачаю в неперервному осучасненні теоретичного і методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти і системи інклюзивно-ресурсних центрів та впровадженні новітніх методів, методик і технологій прикладної психології в освітню практику.

Нові завдання і можливості для реалізації зазначеної головної мети створює, передусім, нова нормативна база розвитку вітчизняної науки і освіти: Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Закон України «Про освіту», нормативні документи щодо децентралізації системи місцевого самоврядування, діяльності психологічної служби та інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ).

Саме реалізація передбачених цими Законами України завдань, нові підходи щодо формування організаційно-функціональної будови та механізмів функціонування й розвитку освіти і науки насамперед покладено в основу моєї виборчої програми.

Під кутом зору досягнення цієї мети, перспективи розвитку Центру, на мій погляд, полягають у вирішенні таких основних завдань.

У сфері наукової діяльності

Проведення прикладних досліджень з реалізації завдань реформування системи освіти в цілому та психологічної служби, зокрема. Виконання прикладних науково-дослідних робіт на замовлення законодавчих та виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ і закладів системи освіти, інших організацій.

Здійснення експериментальних досліджень і прикладних розробок із створення та практичного застосування методів, методик і технологій діяльності працівників психологічної служби та системи інклюзивного навчання у освітньому процесі закладів освіти усіх типів.

Розроблення методичних вимог до методів і методик та проведення експертизи інструментарію, що застосовується у діяльності працівників психологічної служби.

Здійснення координації науково-дослідної, проектної та науково-методичної діяльності із створення і застосування психологічних технологій в освіті.

Організація проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів) з проблематики діяльності Центру.

Подальша розбудова експериментальної бази наукових досліджень, більш широке застосування як дослідницьких, так і апробаційних можливостей експериментального методу з концентрацією зусиль на проведенні широкомасштабних експериментів всеукраїнського рівня.

Максимальне залучення до виконання планової науково-дослідної тематики викладачів ВНЗ, методистів і науковців обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівників психологічної служби, ІРЦ, аспірантів і магістрів..

Створення в університетах (на громадських засадах, а в разі можливості й на засадах спільного фінансування) структурних підрозділів (відділів, лабораторій), що проводять наукову діяльність за профілем Центру в спільних інтересах.

У сфері видавничої діяльності та впровадження результатів НДР у практику освітньої діяльності

Провадження у практику роботи психологічної служби видавничої діяльності наукового, освітнього та просвітницького характеру, спрямованої на висвітлення результатів наукової, науково-педагогічної, дослідно-експериментальної роботи. Подальше вдосконалення видавничої бази Центру.

Здійснення неперервного удосконалення системи впровадження результатів науково-дослідних робіт в науково-освітню практику та моніторингу процесу впровадження, визначення його ефективності.

Забезпечення організаційно-технологічних умов широкомасштабного оприлюднення, розповсюдження і застосування результатів діяльності Центру: друкованої продукції та цифрових копій наукових публікацій та методичних матеріалів.

Широкомасштабне оприлюднення наукової продукції Центру в міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science та ін.), фахових виданнях в Україні, в інших фахових виданнях, засновником (співзасновником) яких є Центр.

Забезпечення функціонування і розвитку офіційного веб-сайту Центру, наполегливе формування і неперервне підтримування позитивного іміджу Центру і психологічної служби в цілому в Інтернет-просторі. Розширення застосування з цією метою можливостей соціальних мереж.

У сфері освітньої діяльності

Запровадження короткотермінових курсів з підвищення кваліфікації для працівників психологічної служби на умовах самофінансування із залученням працівників Центру та кращих методистів і науковців з України відповідно до вимог і пріоритетів вітчизняної науково-освітньої політики, вітчизняних і світових науково-технічних та психолого-педагогічних досягнень.

Пошук зарубіжних партнерів для проведення короткотермінових курсів і тренінгів для працівників психологічної служби з метою залучення і поширення передового світового досвіду надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу.

Поглиблення співпраці з факультетами, інститутами і кафедрами університетів та інститутів післядипломної педагогічної освіти, зокрема в напрямі підвищення результативності наукових стажувань та виробничої практики студентів.

Проведення науково-просвітницької діяльності з ознайомлення освітянської і педагогічної громадськості України з результатами роботи Центру.

У сфері взаємодії з органами державної влади, інституціями громадського суспільства, засобами масової інформації

Продовжувати активну експертно-аналітичну роботу Центру, у тому числі, і на замовлення МОН України. Забезпечити участь вчених Центру в розробленні й обговоренні законопроектів, підзаконних та нормативно-правових актів з питань освіти і науки, підготовці нормативних документів МОН щодо розвитку мережі психологічної служби системи освіти та ІРЦ, підвищення дієвості представництва Центру в науково-методичних комісіях МОН України.

Активізувати діяльність щодо входження Центру до складу асоціацій, корпорацій, інших науково-навчально-виробничих комплексів, громадських організацій для вирішення статутних завдань діяльності Центру.

У сфері міжнародного наукового співробітництва

Поглиблення, налагодження нових зв’язків та здійснення співпраці з науковими установами та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами з питань освіти, прикладної психології і соціальної педагогіки з укладанням відповідних угод.

Представлення здобутків вітчизняної прикладної психології, соціальної педагогіки і дефектології на міжнародному рівні.

Забезпечення підтримки участі науковців Центру в міжнародних проектах на двосторонній і багатосторонній основі.

Систематичне здійснення моніторингу світового освітньо-наукового простору з метою залучення Центру до виконання партнерських проектів у тому числі і на грантовій основі.

Розширення практики проведення спільних наукових заходів міжнародного рівня як на території України, так і за кордоном.

У сфері підвищення фахового рівня наукових кадрів

Організація та здійснення стажування, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових працівників з тематики Центру.

Розроблення та реалізація заходів з підвищення англомовної та ІКТ компетентностей науковців.

Орієнтування виконавців наукових тем на систематичне застосування у дослідно-експериментальній роботі та при впровадженні її результатів засобів і сервісів національних і міжнародних інформаційно-комунікаційних мереж.

Підтримка талановитих молодих вчених та сприяння їх творчому професійному зростанню, турбота про суспільне визнання їхніх наукових досягнень.

Налагодження системи стимулювання науковців за високі особисті досягнення в науково-дослідній роботі, проведенні науково-організаційних заходів, підготовці і публікації в фахових виданнях англомовних праць, широкомасштабному впровадженні наукових здобутків в освітню практику.

Продовження пошуку можливостей для організації зарубіжних стажувань учених Центру.

У сфері фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності установи, поліпшення умов праці працівників

Посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів.

    Здійснення заходів з диверсифікації джерел фінансування Центру, що передбачає:
  • цілеспрямований пошук грантів, наукових та освітніх проектів, до яких може бути залучено Центр;
  • активізацію фандрайзингової роботи, спрямованої на підтримку науково-дослідної, освітньої та волонтерської діяльності наукових працівників;
  • формування мережі зацікавлених споживачів наукової продукції та наукоємних послуг.

Розширення практики залучення до спільної діяльності організацій-партнерів на засадах аутсорсингу.

Періодичне оновлення ІКТ-інфраструктури, засобів і технологій Інтернет-доступу та загальносистемних програмних засобів Центру, а також парку комп’ютерної техніки, що перебуває в користуванні.

Підвищення рівня програмно-технічного забезпечення діяльності, розвиток дистанційних форм наукової та науково-педагогічної діяльності.

У сфері організаційного управління і керівництва

Вважаю за потрібне послідовно вдосконалювати науково-організаційну діяльність адміністрації. Для цього варто інтенсифікувати перехід до ефективних електронних форм і методів документообігу, до використання мобільно орієнтованих засобів і технологій ІКТ-діяльності як в процесі планування досліджень, поточного контролю за ходом їх здійснення, підготовки наукових звітів, так і для підтримки планово-фінансової, звітної, бухгалтерської роботи та кадрового менеджменту.

Необхідною умовою подальшого прогресу в діяльності Центру вважаю неухильне дотримання положень колективного договору, створення сприятливих умов для творчої роботи співробітників.

Основний зміст і сенс науково-організаційних зусиль має полягати в забезпеченні та супроводженні дослідницької, проектної і впроваджувальної діяльності лабораторій.

Викладена програма подає моє бачення подальшого поступу Центру, окреслює основні напрями системного удосконалення його роботи, формує систему цільових орієнтирів розвитку наукової, науково-організаційної, фінансово-господарської та кадрової діяльності Центру.

Досягнення цих програмних орієнтирів, безперечно і передусім, буде залежати від активної та творчої позиції всього колективу Центру. Отже, необхідно зосередити зусилля колективу на примноженні та оптимальному використанні наявних інтелектуальних, творчих, організаційних, кадрових, фінансових та інформаційних ресурсів, здійсненні якісних, конкурентоспроможних, затребуваних теорією і практикою наукових досліджень та експериментальних розробок.

Зобов’язуюся здійснювати керівництво і взяти безпосередню активну участь в реалізацій наведеної вище програми. Сподіваюся на дієву підтримку колективу, на те, що ми разом будемо й надалі примножувати здобутки нашого Центру та підвищуватимемо його авторитет.